Kvalitetspolicy

Kvalitetsstyring er en integrert del av vår virksomhet. Vi skal til enhver tid jobbe i tråd med de gjeldende lover, forskrifter, standarder og øvrige krav som stilles til vår virksomhet. Alle skal følge vårt ledelsessystem for kvalitet som bygger på ISO 9001.

Enhetlige og effektive arbeids­metoder og prosesser, felles forståelse av roller og ansvar og ønske om kontinuerlig forbedring i hele virksomheten skal bidra til at vi når våre mål og tilfredsstiller våre egne, våre kunders og eieres kvalitetskrav.

Alle som jobber i og for NRC Group skal følge våre prinsipper:

Vi skal være kundens førstevalg

Alle våre prosjekter skal bli gode referanser for fremtidige jobber. Vi skal levere de rette produktene og tjenestene i samsvar ned kundens krav. Vi skal levere samme produkter og tjenester med samme kvalitet over hele landet.

Vi skal sette kunden i fokus

Vi er til for å dekke kundenes behov. Vi skal være fleksible og tilpasningsdyktige og møte kundens behov på både kort og lang sikt.

Vi skal ha kvalitet i alle ledd

Vi skal stille høye krav til oss selv, våre samarbeidspartnere og leverandører. Godt samarbeid og kvalitet i alle ledd må til for å lykkes. Kvalitetsstyringen skal fungere på alle plan i organisasjonen, med støtte fra kvalitetsledelsen.

Vi skal utføre oppgavene våre profesjonelt og sikkert

Vi skal sette klare mål og arbeider hard for å nå dem. Vi skal holde det vi lover og vi skal alltid levere på tid, kost og kvalitet uten at det skal gå på bekostning av sikkerhet. Vi skal fortløpende vurdere både risiko og muligheter som berører våre produkter og tjenester, med tanke på forebygging, vekst og utvikling. 

Vi skal forbedre oss

Vi skal dra nytte av våre erfaringer og alltid jobbe for å bli bedre. I dette inngår kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem for kvalitet, samt etterlevelsen av dette. Kvalitetskontroller i form av interne og eksterne revisjoner skal gjennomføres for å sikre at vi følger våre policyer, prosedyrer og instrukser.

Vi skal være stolte av jobben vi gjør

Vårt fokus på kvalitet og gjennomføring, samarbeid, fleksibilitet og fornøyde kunder skal føre til engasjement og stolthet.

Vi skal ha kompetente, motiverte og ansvarsfulle medarbeidere

Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha de mest kompetente og motiverte medarbeiderne. Vi skal påse at rett person er på rett plass til enhver tid, både ute i prosjektene og i administrasjonen. Ansatte på alle nivåer skal være kvalifisert for det arbeidet de utfører og skal være ansvarlig for at den fastsatte kvalitet oppnås.

Vi skal være lagspillere og ta vare på hverandre

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi skal etterstrebe å ha et produktivt, sikkert og godt arbeidsmiljø hvor de ansatte trives og har mulighet for faglig utvikling. Vi skal spille på lag hvor hver enkeltes bidrag har betydning for helheten. Vi skal opptre ærlig og etterleve våre verdier og etiske regelverk.

Vi skal ha godt omdømme og skal skape verdier for både aksjonærene, ansatte, kundene og samfunnet

Vi skal delta i utviklingen av infrastruktur på en mest mulig sikker, effektiv, inkluderende og bærekraftig måte. Vi skal ha god soliditet, være konkurransedyktige og den foretrukne samarbeidspartner. Vi skal vokse kontinuerlig og våre eiere skal oppnå forventet avkastning.