Miljø & samfunnsansvar

Vi bidrar til å skape verdier for aksjonærene, ansatte, kundene og samfunnet. Vi deltar i utviklingen av infrastruktur som sikrer effektiv og miljøvennlig transport av mennesker og gods. Vårt mål er å gjøre dette på en mest mulig sikker, effektiv, inkluderende og bærekraftig måte. Våre styrende dokumenter som omhandler bl.a. etiske retningslinjer og varslingsrutiner, god eierstyring og selskapsledelse, risikostyring og internkontroll gir fundamentet for hvordan samfunnsansvaret utøves. 

Etikk, arbeidsmiljø og menneskerettigheter

En ansvarlig og etisk opptreden er nødvendig for å kunne bygge en langsiktig, bærekraftig og lønnsom bedrift. Dette gjenspeiles i våre forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct) som omhandler hvordan vi oppfører oss mot hverandre og verden rundt oss.

Vår kultur er bygget rundt omsorg og troverdighet. For våre ansatte er god forretningsskikk, godt arbeidsforhold, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker grunnsteiner i hverdagen. Vi legger ILOs kjernekonvensjoner og FNs menneskerettighetserklæring til grunn for vår virksomhet. I NRC Group er alle likestilte uavhengig av kjønn, alder, seksuell legning, kulturell eller religiøs bakgrunn og vi sørger for ryddige lønns- og arbeidsvilkår der helse og sikkerhet står i fokus.

Våre medarbeidere står jevnlig overfor etiske utfordringer og dilemmaer. Derfor er det viktig at alle identifiserer seg med, forstår og etterlever lover og NRC Groups verdier og regelverk. Vi skal kjennetegnes av kloke valg. Dette betyr at alle ansatte skal ta valg som tåler offentlighetens lys og valg som bygger på likhetsprinsippet, vi skal behandle like tilfeller likt og møte alle mennesker med samme grunnleggende respekt.

Å skape en god og trygg kultur der alle kan ytre sin mening også om vanskelige forhold, er alles ansvar. Vi forventer at alle våre medarbeidere kjenner og etterlever vårt etiske regelverk, og har som mål at også våre leverandører følger de samme etiske prinsipper.

Ytre miljø

Vi er opptatt av at vi, så langt det er mulig, kontinuerlig jobber med å minimere vår miljøbelastning i tråd med gjeldende lover, forskrifter, standarder og øvrige krav som stilles til ivaretakelse av ytre miljø.

Miljøpolicy

Ledelsen skal fremme miljøbevissthet i organisasjonen

Ledelsen skal gå foran som et godt eksempel og sørge for at miljøhensyn er i fokus på lik linje med teknikk, økonomi og helse. Alle våre ansatte skal ha forståelse og aksept for vårt mål om reduksjon av miljøbelastninger.

Vi skal jobbe kontinuerlig for å redusere vårt energiforbruk og utslipp

Mesteparten av vårt energiforbruk og våre klimagassutslipp er knyttet til maskinbruk og transport. Vi skal kontinuerlig jobbe for å redusere forbruket og utslippene og slik bidra til fossilfrie anleggsplasser. Vi skal for alle våre prosjekter alltid vurdere bruk av miljøvennlige og fossilfrie alternativer. Ved innkjøp av nye maskiner skal vi alltid ta miljøvennlig teknologi i betraktning.

Vi skal ha fokus på avfallsreduksjon, kildesortering og gjenbruk

Vi skal prosjektere og planlegge våre prosjekter slik at minst mulig avfall genereres og slik at avfallet som oppstår i størst mulig grad kan sorteres og gjenvinnes.

Våre innkjøp skal være bærekraftige

Vi skal påse at våre leverandører av produkter og tjenester tar både miljømessig og sosialt ansvar og vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre rutiner for leverandøroppfølging. Vi skal etterstrebe og velge de mest miljøvennlige alternativene dersom disse ikke fører til urimelig kostnad eller ulempe, og stille krav til underleverandører slik at de miljøtilpasser sin leveranse, produksjon og materialvalg.

Alle våre prosjekter skal ha miljøfokus fra dag én og gjennom hele prosjektet

I tråd med ISO 14001 skal interne retningslinjer og prosedyrer sikre miljøfokus fra et prosjekts begynnelse til slutt. Bruk av miljøvennlige alternativer for utførelsen skal alltid vurderes, eksempelvis fossilfrie anleggs­maskiner for både grunn- og bygningsarbeider, transport til/fra anleggsplassen, materialbruk mv. Miljørisikoanalyser skal gjennomføres for å kartlegge eventuelle miljøutfordringer. Ved behov skal det utarbeides detaljerte miljøoppfølgingsplaner som inneholder forebyggende tiltak som skal følges opp gjennom hele prosjektet.

Vi skal lære av våre uønskede hendelser

Miljøavvik, dvs. både potensielle og faktiske hendelser med uønsket innvirkning på miljøet, skal rapporteres. Disse skal følges grundig opp og tiltak skal gjennomføres for å forhindre eventuell gjentakelse.

Alle har et ansvar og skal følge føre-var-prinsippet

Alle som deltar i våre prosjekter skal informeres om våre miljøforebyggende tiltak og hvordan en skal unngå, avverge og motvirke miljøfarlige situasjoner.

Vi skal alltid vurdere bruk av riktig kompetanse uti fra prosjektets miljøutfordringer

I prosjekter med store miljøutfordringer, grunnet for eksempel spesielt sårbare naturområder, skal vi være spesielt aktsomme og fortløpende vurdere bruk av fagkyndige for å ivareta alle de miljømessige aspektene.

Vi skal redusere konsekvensene når uønskede hendelser oppstår

Alle våre prosjekter skal være organisert med et beredskapssystem slik at konsekvensene reduseres hvis negativ miljøpåvirkning skulle oppstå.