Oppgradering av stasjoner på Lambertseterbanen

Prosjektet gjelder rivning av eksisterende stasjoner og full oppgradering til Metrostandard av stasjoner på Brattlikollen, Karlsrud, Lambertseter og Munkelia.

Spesielle forhold:

 • Kort gjennomføringstid med stort volum i forbindelse med masseutskifting.
 • Forholdsvis lang strekning med arbeider tett på bolighus med utfordringer i forhold til støy og vibrasjoner.

Oppgraderingen omhandlet bl.a. fagområder som:

 • Grunn- og betongarbeider: Rehabilitering av fire betongkonstruksjoner (2 broer og 2 gangkulverter), herunder rengjøring, forsterkning, vannsikring og støpning.
 • Tunnel: Rehabilitering av tunnel ca. 350 m. Omhandlet utvidelse av tunnel, vann- og frostsikring, ny belysning og diverse sikringstiltak
 • VA-arbeid
 • Spor: Rivning, masseutskiftning og gjenoppbygging av 2.600 meter dobbeltspor (5.200 m enkeltspor) på strekning km 8,650 – 11,250. Det ble lagt inn nytt dobbelt overkjøringsspor (sporveksler) ved Karlsrud
 • Lavspent
 • Kjørestrømanlegg: Eksisterende strømskinneanlegg ble revet og erstattet med nytt anlegg i aluminium.
 • Belysning
 • Grøntanlegg
 • Signal: Utskifting og rehabilitering av signalanlegg herunder sporvekseldrivmaskiner, sporfelt og signaler. Tilførselsanlegg med UPS.

FAKTA

Prosjektnavn: Lamberseterbanen
Oppdragsgiver: Sporveien